Mål 1 Ingen fattigdom

”Det är viktigt att alla länder inkluderas oavsett deras ekonomiska status, då fattiga människor även finns i rika och medelinkomstländer. Att utrota fattigdomen är en grundläggande förutsättning för att uppnå människors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna. Rätten till social trygghet slås till exempel fast i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.”

Så här arbetar Spirit of Fashion Ekostyling för att nå Mål 1:

En väg till minskad fattigdom i rika och medelinkomstländer, är minskade utgifter för den enskilde. Genom att inspirera till nya sätt att tänka, samt visa goda exempel. Skapas förutsättningar för ett samhälle där människor känner en stolthet i att använda de kläder och prylar som redan finns.

Mål 3 Hälsa och välbefinnande

”God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling.”

Så här arbetar Spirit of Fashion Ekostyling för att nå Mål 3:

Genom att erbjuda en tjänst riktad till kommuner och landsting som innebär att människor i utsatta målgrupper får möjlighet att känna sig fina och värdiga. Med ökad psykisk hälsa ökar också möjligheterna att nå sin fulla potential och bidra till samhället.

Mål 10 Minskad ojämlikhet

”Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter oberoende av till exempel kön, sexuell läggning, etnicitet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning och härkomst, som grund för en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt som politiskt inflytande i samhället. Ojämlikhet handlar också om skillnader i tillgång, förutsättningar, resurser och förmåga att bidra till och tillvarata potentiella möjligheter till utveckling. ”

Så här arbetar Spirit of Fashion Ekostyling för att nå Mål 10:

Genom att erbjuda en tjänst riktad till kommuner och landsting som innebär att alla människor ska få känna sig fina oavsett sina förutsättningar.

Mål 11 Hållbara städer och samhällen

”Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem.

Hållbar stadsutveckling kräver samarbete mellan sektorer och styrning på flera nivåer samtidigt, (nationell, regional, kommunal och lokal nivå) inklusive utvecklade former för dialog med medborgare och näringsliv.

… hänsyn bör också tas till människor med funktionsnedsättning.”

Så här arbetar Spirit of Fashion Ekostyling för att nå Mål 11:

Genom att lägga fokus på att använda det som redan finns hemma, på arbetsplatsen eller i secondhandbutiken. Oavsett funktionsnedsättning eller social status ska alla ha förutsättningar att se snygga ut och ha en fint hem. Arbete för att få till ett samarbete med kommun och/eller landsting fortgår.

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

”En hållbar konsumtion och produktion innebär en effektiv användning av resurser, hänsyn till ekosystemtjänster som är nödvändiga för försörjningen samt minskad påverkan från farliga kemikalier. Detta innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, näringslivsutveckling på en global marknad, ökad sysselsättning och förbättrad hälsa och därmed minskad fattigdom. Hållbara konsumtions- och produktionsmönster är därför även en förutsättning för att ställa om till en grön ekonomi och för en hållbar utveckling.”

Så här arbetar Spirit of Fashion Ekostyling för att nå Mål 12:

Genom att uppmuntra människor att se det de redan har med nya ögon för att i möjligaste mån undvika nyinköp. Samt att alltid rekommendera secondhandbutiker i första hand.

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

”Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar.

Klimatpåverkan måste begränsas för att skapa förutsättningarna för fattigdomsbekämpning och en långsiktigt hållbar utveckling.”

Så här arbetar Spirit of Fashion Ekostyling för att nå Mål 13:

Genom en ständig närvaro av visionen ”Att minska sopberget och öka människors välbefinnande. Att inspirera till en stolthet i att använda det som redan finns och att förhållningssättet ska spridas världen över”. Med ett förändrat tankesätt kring vad som gör oss stolta, vad som anses vara lyx, är detta möjligt att uppnå.